TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592

Thông báo về việc Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

Ngày 09/01/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (Mã chứng khoán: SJS) đã có Thông báo số 87 TB/CT-TCKC về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt đến ngày 20/4/2018.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông báo về việc hoàn tất chuyển nhượng phần vốn cúa SUDICO tại Công ty TNHH SUDICO Miền Nam

Ngày 11/7/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Mã chứng khoán SJS) đã công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn của Công ty tại Công ty TNHH SUDICO Miền Nam (theo Nghị quyết số 79/NQ-CT-HĐQT ngày 10/7/2017). Đến nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà đã hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH SUDICO Miền Nam cho chủ sở hữu mới.Chi tiết xin xem tại đây.SUDICO xin trân trọng thông báo.

Báo cáo Thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp Sông Đà xin gửi tới Quý cổ đông bản báo cáo thường niên năm 2017.

Thông báo về việc Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2010 và dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán cho chứng khoán sau:

- Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.

- Mã Chứng khoán: SJS.

- Mã ISIN : VN000000SJS9

- Loại Chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/4/2018.

Lý do và Mục đích:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2010.

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chi tiết xin xem tại đây.

SUDICO xin trân trọng thông báo.


Thông báo về việc Mời đơn vị tư vấn, cung cấp dịch vụ lưu trữ tài liệu xây dựng cơ bản

Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) thông báo về việc mời đơn vị tư vấn, cung cấp dịch vụ lưu trữ tài liệu xây dựng cơ bản đối với các dự án Bất động sản của Công ty.

Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông Bảng cân đối kế toán - hợp nhất quý 4 - năm 2017 và Bảng cân đối kế toán riêng quý 4 - năm 2017.

Báo cáo Tình hình quản trị Công ty niêm yết (Năm 2017)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà xin gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết (Năm 2017).

Thông báo về việc Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2017

UBCKNN chấp thuận cho SUDICO được gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty lập cho quý IV/2017 và năm tài chính 2017 được kiểm toán theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 và Khoản 1, Điểm b Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thông báo gia hạn thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà(SUDICO) xin thông báo tới Quý cổ đông về việc gia hạn thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt điều chỉnh tới ngày 20/04/2018.

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

SUDICO xin thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán với mục đích trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt như sau.

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

Kính gửi Quý Cổ đông, Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán cho  chứng khoán (thay thế thông báo số 693 /TB-CT-TCKT ngày 15/12/2017) như sau.

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

Kính gửi Quý Cổ đông, Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán cho chứng khoán như sau.

Nghị Quyết về việc Thực hiện Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại của năm 2010, chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2010 và chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

Ngày 30 tháng 11 năm 2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà đã ban hành Nghị quyết số 138 /NQ-CT-HĐQT về việc Thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại của năm 2010, chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2010 và chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, cụ thể:I. Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại của năm 2010:1. Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà.2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng\cổ phiếu.4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 100.000.000 cổ phiếu5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 99.041.940 cổ phiếu.6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 958.060 cổ phiếu.7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 14.856.291 cổ phiếu.8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 148.562.910.000 đồng.9. Tỷ lệ phát hành: 15% (ví dụ: Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới, Công ty sẽ làm tròn đến hàng đơn vị cổ phiếu, số cổ phiếu mới mà cổ đông nhận được lẻ đến số thập phân (nếu có) sẽ bị hủy)10. Nguồn vốn: Cổ tức còn lại chưa chi trả của năm 2010.11. Thời gian thực hiện: Danh sách cổ đông sẽ được chốt sau khi UBCKNN chấp thuận và không muộn hơn ngày 25/12/2017.12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Khi tính số cổ phiếu mà cổ đông được hưởng theo phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, nếu số cổ phiếu mới mà cổ đông nhận được lẻ đến số thập phân sẽ bị hủy.
Chi tiết xin xem tại đây.
SUDICO xin trân trọng thông báo.

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc SUDICO - Ông Nguyễn Trần Tùng

Ngày 30 tháng 11 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà đã ban hành Nghị Quyết số 137 /NQ-CT-HĐQT về việc Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc SUDICO đối với Ông Nguyễn Trần Tùng - Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng, Thạc sỹ kỹ thuật (Theo Nguyện vọng cá nhân).
Chi tiết xin xem tại đây.SUDICO xin trân trọng thông báo.

Thong ke