TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592
Nội dung công bố thông tinNgày ban hànhTải về
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2019 (30/6/2019)
30-08-2019
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2019 (30/6/2019)
30-08-2019
Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý II - Năm 2019
30-07-2019
Báo cáo tài chính riêng Quý II - Năm 2019
30-07-2019
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II - Năm 2017
08-10-2017
Báo cáo tài chính riêng quý II - Năm 2017
08-10-2017
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III - Năm 2017
21-10-2017
Báo cáo tài chính riêng quý III - Năm 2017
21-10-2017
Báo cáo tài chính riêng Quý I - Năm 2019
19-04-2019
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 - Năm 2019
19-04-2019
Thong ke