TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592
Nội dung công bố thông tinNgày ban hànhTải về
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 - Bản Dự thảo
12-04-2018
Tờ trình của HĐQT về việc Trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
12-04-2018
Báo cáo của HĐQT SUDICO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
12-04-2018
Báo cáo tình hình thực hiện năm 2017 - Mục tiêu, Nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2018
12-04-2018
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
12-04-2018
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
12-04-2018
Thông báo mời họp và Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
12-04-2018
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
26-04-2018
Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
26-04-2018
Thong ke