TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592
Nội dung công bố thông tinNgày ban hànhTải về
Báo cáo tài chính hợp nhất
16-04-2019
Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty
16-04-2019
Tờ trình về việc trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
16-04-2019
Báo cáo của HĐQT SUDICO tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
16-04-2019
Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
16-04-2019
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
16-04-2019
Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
16-04-2019
Thong ke