TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc SUDICO - Ông Nguyễn Trần Tùng

Ngày 30 tháng 11 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà đã ban hành Nghị Quyết số 137 /NQ-CT-HĐQT về việc Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc SUDICO đối với Ông Nguyễn Trần Tùng - Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng, Thạc sỹ kỹ thuật (Theo Nguyện vọng cá nhân). 


Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 31/5/2017, tại Hội trường tầng 18 - Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà đã được tổ chức. SUDICO xin gửi tới các Quý cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 với nội dung chi tiết như sau:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. (Chi tiết xem tại đây)

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. (Chi tiết xem tại đây) 

Xin trân trọng cảm ơn!


TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Công ty CP đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. (Xem tại đây)2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. (Xem tại đây)3. Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2017. (Xem tại đây)4. Đơn đề cử Thành viên Hội đồng quản trị. (Xem tại đây)5. Đơn ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị. (Xem tại đây)6. Đơn đề cử Thành viên Ban kiểm soát. (Xem tại đây)7. Đơn ứng cử Thành viên Ban kiểm soát. (Xem tại đây)8. Sơ yếu lý lịch. (xem tại đây)9. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. (Xem tại đây)10. Quy chế bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. (Xem tại đây)11. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty. (Xem tại đây)12. Báo cáo của Hội đồng quản trị SUDICO tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. (Xem tại đây)Công ty SUDICO xin trân trọng thông báo.
 

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông Bảng cân đối kế toán - hợp nhất quý 1 - năm 2017 và Bảng cân đối kế toán riêng quý 1 năm 2017.Chi tiết xin xem tại đây: - Bảng cân đối kế toán hợp nhất.                                          - Bảng cân đối kế toán riêng.Xin trân trọng thông báo.

Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

         Ngày 17/4/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà nhận được công văn số 81/CV-ĐKKD của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuậ cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sang tháng 6 năm 2017.         Chi tiết xin xem tại đây.         Xin trân trọng thông báo.
 
 

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Công ty SUDICO xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán cho chứng khoán sau:- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.- Mã chứng khoán: SJS.- Mã ISIN: VN000000SJS9.- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/5/2017.- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.Chi tiết xin xem tại đây.Công ty SUDICO xin trân trọng thông báo.
 

Báo cáo Thường niên năm 2016

Công ty SUDICO xin kính gửi tới Quý Cổ đông bản Báo cáo thường niên của năm báo cáo 2016.Chi tiết xin xem tại đây.Xin trân trọng thông báo.
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẬT NĂM 2016

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông Bản Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 và Báo cáo tài chính riêng năm 2016.Chi tiết xin xem tại đây: - Báo cáo tài chính riêng.                                          - Báo cáo tài chính hợp nhất.
XIn trân trọng thông báo.

BÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2016

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông Bản Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 và Báo cáo tài chính riêng năm 2016.Chi tiết xin xem tại đây:  - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016                                           - Báo cáo tài chính riêng năm 2016.Công ty SUDICO xin trân trọng thông báo.
 

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết (cả năm 2016)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà xin gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết (cả năm 2016)Chi tiết xin xem tại đây.
Xin trân trọng thông báo.

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

Kinh gửi Quý cổ đông, Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán cho chứng khoán SJS là ngày 20/01/2017 với lý do và mục đích để trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt cụ thể như sau:- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)- Ngày thanh toán: 20/02/2017.- Địa điểm thanh toán: + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Ngưởi sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/02/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.
Chi tiết xin xem tại đây.
SUDICO xin trân trọng thông báo.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2016

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông Bảng cân đối kế toán - hợp nhất quý 3 - năm 2016 và Bảng cân đối kế toán riêng quý 3 năm 2016.Chi tiết xin xem tại đây: - Bảng cân đối kế toán hợp nhất Quý 3 - Năm 2016                                          - Bảng cân đối kế toán riêng Quý 3 - Năm 2016SUDICO xin trân trọng thông báo!

Báo cáo Tài chính giữa niên độ năm 2016

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2016.Chi tiết xin xem tại đây: - Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2016.                                          - Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2016.
Xin trân trọng thông báo.
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2016

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông Bảng cân đối kế toán - hợp nhất quý 2 - năm 2016 và Bảng cân đối kế toán riêng quý 2 năm 2016.Chi tiết xin xem tại đây: - Bảng cân đối kế toán hợp nhất Quý 2 - Năm 2016                                          - Bảng cân đối kế toán riêng Quý 2 - Năm 2016SUDICO xin trân trọng thông báo!

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2016

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà xin gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo tình hình Quản trị Công ty - 6 tháng đầu năm 2016.Chi tiết xin xem tại đây.SUDICO xin trân trọng thông báo.

Đảo Ngọc Vừng - Khu du lịch Sinh thái

Đảo Ngọc Vừng hay còn gọi là đảo Ngọc. Hòn đảo xinh đẹp nằm giữa hai đảo đá nhỏ là Hòn Nét và đảo Phượng Hoàng thuộc huyện Vân Đồn. Trong truyền thuyết còn lưu giữ chuyện kể về tên gọi của đảo: khu vực này xưa kia có nhiều loài ngọc trai quý hiếm, đêm đêm phát sáng cả một vùng trời. Vì thế đảo có tên là Ngọc Vừng.

Thong ke

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 5
Hôm nay 61
Tổng lượt truy cập 38,318