CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết (Năm 2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà xin gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018.Chi tiết xin xem tại đây.SUDICO xin trân trọng thông báo.


Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Ngày 26/11/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị & KCN Sông Đà ban hành Giấy ủy quyền số 742 /GUQ-CT-CBTT về việc Ông Trần Đình Trụ - Chức vụ: Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty được ủy quyền làm người công bố thông tin của SUDICO kể từ ngày 30/11/2018.Chi tiết xin xem tại đây.SUDICO xin trân trọng thông báo.

Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần thứ 10

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà xin gửi tới Quý cổ đông bản giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần thứ 10 do thay đổi vốn điều lệ của Công ty từ 1.000.000.000.000 đồng lên 1.148.555.400.000 đồng.Chi tiết xin xem tại đây.SUDICO xin trân trọng thông báo.

Thông báo thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

Ngày 17/4/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà (Mã chứng khoán: SJS) đã có thông báo số 370/TB-CT-TCKT về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt đến ngày 01/10/2018.Tuy nhiên, hiện nay Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà vẫn chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt cho các cổ đông theo như thông báo (ngày 01/10/2018).Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà xin trân trọng thông báo về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt như sau:1. Thời gian đã thông báo: Ngày 01/10/2018.2. Thời gian điều chỉnh : Ngày 15/04/2019.
Chi tiết xin xem tại đây.SUDICO xin trân trọng thông báo.

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Đức Dân

Ngày 25 tháng 9 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà đã ban hành nghị quyết số 93 /NQ-CT-HĐQT về việc Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc SUDICO đối với Ông Nguyễn Đức Dân - Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh theo nguyện vọng cá nhân.Chi tiết xin xem tại đây.SUDICO xin trân trọng thông báo.

Báo cáo kết quả phát hành 14.855.540 CP để trả cổ tức còn lại năm 2010

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2010 như sau:Chi tiết xin xem tại tập tin đính kèm.SUDICO xin trân trọng thông báo.

Thông báo về việc Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

Ngày 09/01/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (Mã chứng khoán: SJS) đã có Thông báo số 87 TB/CT-TCKC về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt đến ngày 20/4/2018.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông báo về việc hoàn tất chuyển nhượng phần vốn cúa SUDICO tại Công ty TNHH SUDICO Miền Nam

Ngày 11/7/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Mã chứng khoán SJS) đã công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn của Công ty tại Công ty TNHH SUDICO Miền Nam (theo Nghị quyết số 79/NQ-CT-HĐQT ngày 10/7/2017). Đến nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà đã hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH SUDICO Miền Nam cho chủ sở hữu mới.Chi tiết xin xem tại đây.SUDICO xin trân trọng thông báo.

Báo cáo Thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp Sông Đà xin gửi tới Quý cổ đông bản báo cáo thường niên năm 2017.

Thông báo về việc Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2010 và dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán cho chứng khoán sau:

- Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.

- Mã Chứng khoán: SJS.

- Mã ISIN : VN000000SJS9

- Loại Chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/4/2018.

Lý do và Mục đích:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2010.

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chi tiết xin xem tại đây.

SUDICO xin trân trọng thông báo.


Thông báo về việc Mời đơn vị tư vấn, cung cấp dịch vụ lưu trữ tài liệu xây dựng cơ bản

Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) thông báo về việc mời đơn vị tư vấn, cung cấp dịch vụ lưu trữ tài liệu xây dựng cơ bản đối với các dự án Bất động sản của Công ty.

Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông Bảng cân đối kế toán - hợp nhất quý 4 - năm 2017 và Bảng cân đối kế toán riêng quý 4 - năm 2017.

Báo cáo Tình hình quản trị Công ty niêm yết (Năm 2017)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà xin gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết (Năm 2017).

Thông báo về việc Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2017

UBCKNN chấp thuận cho SUDICO được gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty lập cho quý IV/2017 và năm tài chính 2017 được kiểm toán theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 và Khoản 1, Điểm b Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thong ke

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 39
Tổng lượt truy cập 147,949