CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ & KCN SÔNG ĐÀ

Song Da Urban & Industrial Zone Development And Investment Joint Stock Company


THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Information of Annual Meeting of Shareholders 2020


TỔNG SỐ CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI
Total number of shareholders attending the meeting
204
TỔNG SỐ CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
Total number of shares with voting rights
101.724.761
TỶ LỆ
Ratio
89.31 %

11:17:57 AM
Thong ke