CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ & KCN SÔNG ĐÀ

Song Da Urban & Industrial Zone Development And Investment Joint Stock Company


THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Information of Annual Meeting of Shareholders 2021


TỔNG SỐ CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI
Total number of shareholders attending the meeting
75
TỔNG SỐ CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
Total number of shares with voting rights
102.582.276
TỶ LỆ
Ratio
90.07 %

11:17:57 AM
Thong ke