CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592


Thông báo về việc Bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày đăng: 05/06/2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO)

        Ngày 04/6/2020, SUDICO nhận được Văn bản đề ngày 03/6/2020 của Cổ đông sở hữu 8.970.000 cổ phần tương ứng 7,81% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng. Cổ đông đề nghị bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên SUDICO 2020 với nội dung:

           1. Bầu Hội đồng quản trị Công ty lý do hết nhiệm kỳ từ năm 2017.

           2. Bầu Ban kiểm soát Công ty do hết nhiệm kỳ từ năm 2017.

           Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và văn bản hướng dẫn; Điều lệ SUDICO:

           Hội đồng quản trị SUDICO thông báo tới Quý cổ đông về việc bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 nội dung: Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

           Hội đồng quản trị SUDICO đề nghị các Cổ đông đủ điều kiện theo quy định, tự ứng cử hoặc đề cử người khác làm ứng cử viên, để Đại hội đồng cổ đông bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Thành viên Ban kiểm soát. Hồ sơ được gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà - Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hồ sơ bao gồm:

  • Văn bản ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu của Công ty);
  • Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu của Công ty);
  • Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên;
  • Một trong số các giấy tờ sau: Bản sao giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân.

      Các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo mời họp số 11/TB-HĐQT ngày 01/6/2020 của Hội đồng quản trị SUDICO.    

Quý cổ đông mang theo Thông báo này khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà..

Chi tiết xin xem tại đây.

Thông báo này thay cho giấy mời!

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 3
Hôm nay 38
Tổng lượt truy cập 114,308
Thong ke