CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592


Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP SUDICO Hòa Bình

Ngày đăng: 26/07/2021

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

 

Kính gửi: Quý Cổ đông

 

Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình (địa chỉ trụ sở: Khu đất DV1-2, Khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo, ngõ 323, đường Trần Hưng Đạo, Phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Giấy chứng nhận ĐKKD số 5400352196 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp đổi lần 6 ngày 29/06/2021) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 09h00’, Thứ sáu, ngày 06/8/2021.

2. Địa điểm: Tầng 4 -Trung tâm TM&GT AP Plaza, số 718, đường Cù Chính Lan, Tp. Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

3. Nội dung: Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ từ lợi nhuận năm 2020;

- Quyết toán thù lao năm 2020, thông qua dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;

- Thông qua Điều lệ năm 2021 thay thế điều lệ 2010;

- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

- Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;

- Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

(Tài liệu trên website của Công ty SUDICO theo địa chỉ: http://www.sudicosd.com.vn)

4. Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 12/7/2021 hoặc những người được ủy quyền.

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo những giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;

- CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân;

- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân (bản gốc) và Giấy đăng ký/uỷ quyền tham dự Đại hội (bản gốc).

6. Kiến nghị về nội dung Đại hội: Để Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông có kiến nghị về nội dung Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản chậm nhất là 17h00’ ngày 28/7/2021.

7. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo.

- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

- Chương trình Đại hội;

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021;

- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty SUDICO theo địa chỉ: http://www.sudicosd.com.vn; Trường hợp không tải được, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

8. Đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ: Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu đăng ký dự họp/ủy quyền gửi kèm) nộp trực tiếp hoặc gửi Fax (02183.896.018) về Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty trước 17h00’ ngày 05/8/2021.

Quý cổ đông cần hỗ trợ hay bất kỳ thắc mắc nào đề nghị liên hệ:

Ban liên lạc cổ đông - Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình.

- Khu đất DV1-2, Khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo, ngõ 323, đường Trần Hưng Đạo, Phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- Số điện thoại: 02182.211.982.

- Fax: 02183.896.018. - Email: sudicohb@gmail.com.

Ghi chú: Tuỳ theo diễn biến dịch bệnh CVID-19, Công ty sẽ căn cứ Quy định của Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn của thành phố Hoà Bình sẽ gửi thông báo thay đổi về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đến Quý cổ đông Công ty (nếu có).

Thông báo này thay cho giấy mời!
Tài liệu đại hội xin xem tại đây.

 

                                                                                                                                              TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                                          (Đã ký)

                                                                                                                                                                      Lê Hồng Sơn

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 3
Hôm nay 93
Tổng lượt truy cập 104,267
Thong ke