TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592


Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Ngày đăng: 10/04/2013

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ; (Dowload)
2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;(Dowload)
3. Chương trình đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; (Download)

4. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ; (Download)

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà; (Download)

6. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh;(Dowload, phụ lục1, phụ lục2)

7. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà;(Download Phần 1, phần 2 )

8. Tờ trình phân phối lợi nhuận;(Download)
9. Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS; (Download)
10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2013; (Download)
11. Báo cáo của Ban kiểm soát;(Download)

12. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;(Download)

Công ty SUDICO xin trân trọng thông báo!

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 53
Tổng lượt truy cập 38,310
Thong ke