CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592
Nội dung công bố thông tinNgày ban hànhTải về
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2023
16-03-2023
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023
16-03-2023
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
15-03-2023
Tờ trình về việc trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
15-03-2023
Mẫu Đơn ứng cử Thành viên HĐQT
15-03-2023
Mẫu Đơn đề cử Thành viên HĐQT
15-03-2023
Đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
15-03-2023
Mẫu Sơ yếu lý lịch
15-03-2023
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023
15-03-2023
Quy chế bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT
15-03-2023
Thong ke