TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592
Nội dung công bố thông tinNgày ban hànhTải về
Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
12-04-2021
Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty
12-04-2021
Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung điều lệ của SUDICO
12-04-2021
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
12-04-2021
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
12-04-2021
Dự thảo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
12-04-2021
Tờ trình về việc trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
12-04-2021
Báo cáo Tài chính hợp nhất
12-04-2021
Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty
12-04-2021
Báo cáo của Hội đồng quản trị SUDICO tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
12-04-2021
Thong ke