TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592
Nội dung công bố thông tinNgày ban hànhTải về
Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
02-04-2021
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
02-04-2021
Thông báo về việc Bổ sung nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
05-06-2020
Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty
04-06-2020
Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung điều lệ của SUDICO
04-06-2020
Nghị quyết Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
03-06-2020
Tờ trình về việc trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
03-06-2020
Báo cáo của Hội đồng quản trị SUDICO
03-06-2020
Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty
03-06-2020
Báo cáo Tài chính hợp nhất
03-06-2020
Thong ke