CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592
Nội dung công bố thông tinNgày ban hànhTải về
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
20-07-2022
Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
20-07-2022
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
20-07-2022
Báo cáo Tài chính năm 2021
20-07-2022
Báo cáo Hội đồng quản trị
20-07-2022
Báo cáo Ban kiểm soát
20-07-2022
Bầu bổ sung Thanh viên Hội đồng quản trị
20-07-2022
Tờ trình Hội đồng quản trị
20-07-2022
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
20-07-2022
Thong ke