CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592
Nội dung công bố thông tinNgày ban hànhTải về
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
17-12-2021
Thông báo về việc hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
03-08-2021
Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
28-07-2021
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
27-07-2021
Dự thảo Quy chế Bầu thành viên Hội đồng quản trị
27-07-2021
Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát
27-07-2021
Dự thảo Điều lệ Công ty CP SUDICO Hòa Bình
27-07-2021
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
26-07-2021
Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021
26-07-2021
Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2021
26-07-2021
Thong ke