TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592
Nội dung công bố thông tinNgày ban hànhTải về
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
19-06-2019
Các tờ trình của HĐQT trình Đại hội thông qua
19-06-2019
Báo cáo tài chính năm 2018
19-06-2019
Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
19-06-2019
Dự thảo Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ
19-06-2019
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
19-06-2019
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
19-06-2019
Thong ke