CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592
Nội dung công bố thông tinNgày ban hànhTải về
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 SUDICO Hòa Bình
02-12-2023
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023
02-12-2023
Giấy xác nhận
02-12-2023
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (dự thảo)
02-12-2023
Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023
02-12-2023
Danh sách nghị quyết năm 2023
02-12-2023
Danh sách Biên bản họp HĐQT năm 2023
02-12-2023
Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2023
02-12-2023
Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty SUDICO Hòa Bình đã được kiểm toán
02-12-2023
Quy chế hoạt động của HĐQT (dự thảo)
02-12-2023
Thong ke