CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592

17/03/2023: SUDICO công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ngày 17/03, Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

15/03/2023: SUDICO công bố thông tin bất thường

Ngày 15/03, Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM công bố thông tin bất thường về nhân sự.

SUDICO Hòa Bình công bố ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

Ngày 01/03, SUDICO Hòa Bình đã có văn bản gửi Quý cổ đông Công ty thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023.

SUDICO công bố thông tin về việc hợp tác kinh doanh

Ngày 28/02, Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà (Sudico) có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM công bố thông tin về việc hợp tác kinh doanh.

SUDICO công bố thông tin bất thường

Ngày 24/02, Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà (Sudico) có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM công bố thông tin bất thường.

SUDICO công bố bản giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2022

Ngày 20/02, Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà (Sudico) đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh về việc: Giải trình chênh lệch LNST năm 2022 và LNST cùng kỳ năm 2021.

SUDICO thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Ngày 16/02, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) đã phát hành Thông báo số 01/TB-HĐQT với nội dung mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

SUDICO công bố thông tin về việc thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long

Ngày 08/02, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản Công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

SUDICO thông báo ngày chốt danh sách cổ đông Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 16/01, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách Cổ đông để dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.

SUDICO công bố thông tin về kế hoạch sản xuất kinh doanh

Ngày 12/01, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về việc Công bố thông tin liên quan đến Kế hoạch SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023.

SUDICO công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2022

Ngày 11/01, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Khu đô thị & KCN Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết - năm 2022.

SUDICO công bố thông tin nhân sự

Ngày 10/1, SUDICO đã gửi văn bản công bố thông tin thay đổi nhân sự tới Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

SUDICO công bố thông tin thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2016, năm 2017 bằng tiền mặt

Ngày 14/12, Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà (SUDICO) công bố thông tin về việc "Thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2016, 2017 bằng tiền mặt".

SUDICO công bố thông tin thành lập Ban Kiểm toán Nội bộ

Ngày 07/10, Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về nội dung Công bố thông tin Giải thể Ban Kiểm soát nội bộ công ty; Thành lập Ban Kiểm toán Nội bộ Công ty và Bổ nhiệm Trưởng Ban.

SUDICO thông báo về người được ủy quyền Công bố thông tin

Ngày 05/10 Công ty CP ĐTPT Khu Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về việc "Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin".

Thong ke

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 105
Tổng lượt truy cập 129,968