TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592


Nghị Quyết về việc Thực hiện Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại của năm 2010, chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2010 và chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

Ngày đăng: 30/11/2017

Ngày 30 tháng 11 năm 2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà đã ban hành Nghị quyết số 138 /NQ-CT-HĐQT về việc Thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại của năm 2010, chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2010 và chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, cụ thể:
I. Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại của năm 2010:
1. Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng\cổ phiếu.
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 100.000.000 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 99.041.940 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 958.060 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 14.856.291 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 148.562.910.000 đồng.
9. Tỷ lệ phát hành: 15% (ví dụ: Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới, Công ty sẽ làm tròn đến hàng đơn vị cổ phiếu, số cổ phiếu mới mà cổ đông nhận được lẻ đến số thập phân (nếu có) sẽ bị hủy)
10. Nguồn vốn: Cổ tức còn lại chưa chi trả của năm 2010.
11. Thời gian thực hiện: Danh sách cổ đông sẽ được chốt sau khi UBCKNN chấp thuận và không muộn hơn ngày 25/12/2017.
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Khi tính số cổ phiếu mà cổ đông được hưởng theo phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, nếu số cổ phiếu mới mà cổ đông nhận được lẻ đến số thập phân sẽ bị hủy.
II. Chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại của năm 2010 (15%) và chi trả cổ tức năm 2016 (10%) bằng tiền mặt:
Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến sau khi UBCKNN chấp thuận và không muộn hơn 25/12/2017.

Chi tiết xin xem tại đây.
SUDICO xin trân trọng thông báo.

 

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 1
Tổng lượt truy cập 89,120
Thong ke