TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592
Nội dung công bố thông tinNgày ban hànhTải về
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
12-04-2019
Nghị quyết 19/NQ-CT-HĐQT V/v Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
11-04-2019
Quyết định số 16 /QĐ-CT-HĐQT v/v Bô nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc - Ông Nguyễn Đức Dân
28-01-2015
Nghị quyết số 16/NQ-CT-HĐQT v/v Thông qua công tác cán bộ của Công ty
16-02-2016
Quyết định số 19/QĐ-CT-HĐQT về việc Thông qua công tác cán bộ SUDICO
15-02-2017
Quyết định số 01/QĐ-CT-HĐQT v/v Bổ nhiệm Tổng giám đốc SUDICO nhiệm kỳ 2017-2022
13-06-2017
Nghị Quyết số 68/NQ-CT-HĐQT v/v Bổ nhiệm Tổng giám đốc SUDICO nhiệm kỳ 2017-2022
13-06-2017
Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc SUDICO - Ông Nguyễn Trần Tùng
30-11-2017
Nghị quyết số 138 /NQ-CT-HĐQT về việc Thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại của năm 2010
30-11-2017
Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để dự ĐHĐCĐ năm 2019
15-03-2019
Thong ke