TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592
Nội dung công bố thông tinNgày ban hànhTải về
Nghị quyết số 37/NQ-CT-HĐQT về việc Thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt
07-05-2019
Về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2017
03-05-2019
Nghị quyết số 36/NQ-CT-HĐQT về việc Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị SUDICO
26-04-2019
Biên bản đại hộ Cổ Đông
24-04-2019
Nghị quyết 01 ĐHCĐ 2019
24-04-2019
Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt
18-04-2019
Nghị quyết về việc Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt
18-04-2019
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
12-04-2019
Nghị quyết 19/NQ-CT-HĐQT V/v Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
11-04-2019
Quyết định số 16 /QĐ-CT-HĐQT v/v Bô nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc - Ông Nguyễn Đức Dân
28-01-2015
Thong ke