TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592
Nội dung công bố thông tinNgày ban hànhTải về
Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
13-06-2020
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
13-06-2020
Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng chốt dánh sách cổ đông để dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
05-05-2020
Báo cáo về việc Giải trình chênh lệch KQKD quý 1/2020
04-05-2020
Về việc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội chấp thuận cho SUDICO gia hạn họp ĐHĐCĐ năm 2020
24-04-2020
Về việc Gia hạn thời gian công bố BCTC của SJS
09-04-2020
Nghị quyết về việc giãn thời gian chốt danh sách cổ đông và ĐHĐCĐ thường niên 2020
24-03-2020
Thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng tiền mặt
18-09-2019
Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019
17-07-2019
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
01-06-2017
Thong ke