TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592
Nội dung công bố thông tinNgày ban hànhTải về
Nghị quyết Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
04-05-2021
Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán năm 2020
22-04-2021
Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
04-03-2021
Về việc Thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng tiền mặt
07-12-2020
Thông báo về việc Công bố thông tin điện tử của SUDICO tiếp nhận thông tin công bố trái phiếu doanh nghiệp
22-10-2020
Nghị quyết về việc Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020
22-10-2020
Lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và Kiểm toán BCTC năm 2020
16-07-2020
Về việc Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty SUDICO
15-06-2020
Quyết định bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị SUDICO
13-06-2020
Quyết định bầu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị SUDICO
13-06-2020
Thong ke