TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592
Nội dung công bố thông tinNgày ban hànhTải về
Về việc Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng tiền mặt
01-12-2021
Thư mời tham gia tư vấn - Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
16-11-2021
Quyết định về việc Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc SUDICO - Ông Nguyễn Văn Ngọc
11-11-2021
Thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà
27-08-2021
Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để dự ĐHĐCĐ của Công ty CP SUDICO Hòa Bình
05-07-2021
Về việc Lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và Kiểm toán BCTC năm 2021
28-06-2021
Công bố Thông tin về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Diện giữ chức Phó Tổng giám đốc
23-06-2021
Quyết định về việc Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc SUDICO - Ông Nguyễn Đức Diện
22-06-2021
Quyết định về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị SUDICO
27-05-2021
Quyết định về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị SUDICO
27-05-2021
Thong ke