TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592
Nội dung công bố thông tinNgày ban hànhTải về
Lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và Kiểm toán BCTC năm 2020
16-07-2020
Về việc Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty SUDICO
15-06-2020
Quyết định bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị SUDICO
13-06-2020
Quyết định bầu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị SUDICO
13-06-2020
Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
13-06-2020
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
13-06-2020
Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng chốt dánh sách cổ đông để dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
05-05-2020
Báo cáo về việc Giải trình chênh lệch KQKD quý 1/2020
04-05-2020
Về việc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội chấp thuận cho SUDICO gia hạn họp ĐHĐCĐ năm 2020
24-04-2020
Về việc Gia hạn thời gian công bố BCTC của SJS
09-04-2020
Thong ke