TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592
Nội dung công bố thông tinNgày ban hànhTải về
Bảng cân đối kế toán hợp nhất- Ngày 30 tháng 6 năm 2020
30-07-2020
Bảng cân đối kế toán riêng - Ngày 30 tháng 6 năm 2020
30-07-2020
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I - Năm 2020
29-04-2020
Báo cáo Tài chính riêng Quý I - Năm 2020
29-04-2020
Báo cáo Tài chính riêng sau kiểm toán năm tài chính 2019 (31-12-2019)
30-03-2020
Báo cáo Tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm tài chính 2019 (31-12-2019)
30-03-2020
Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019
22-01-2020
Báo cáo Tài chính riêng Quý 4 năm 2019
22-01-2020
Báo cáo tài chính riêng Quý III - Năm 2019
25-10-2019
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2019
25-10-2019
Thong ke