CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592
Nội dung công bố thông tinNgày ban hànhTải về
Công văn giải trình chênh lệch LNST sau soát xét 6 tháng đầu năm 2023 so với năm 2022
31-08-2023
Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ, đã soát xét bán niên năm 2023
31-08-2023
Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2023
31-08-2023
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II - 2023
28-07-2023
Báo cáo tài chính riêng Quý II - 2023
28-07-2023
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý I/2023
26-04-2023
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2023
26-04-2023
Báo cáo tài chính riêng Quý I/2023
26-04-2023
Văn bản giải trình chênh lệch LNST năm 2022 và LNST cùng kỳ năm 2021
20-02-2023
Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 đã kiểm toán
20-02-2023
Thong ke