CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592
Nội dung công bố thông tinNgày ban hànhTải về
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý IV - 2023
31-12-2023
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV - 2023
31-12-2023
Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ Quý IV - 2023
31-12-2023
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý III/2023
27-10-2023
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III - 2023
27-10-2023
Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ Quý III - 2023
27-10-2023
Công văn giải trình chênh lệch LNST sau soát xét 6 tháng đầu năm 2023 so với năm 2022
31-08-2023
Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ, đã soát xét bán niên năm 2023
31-08-2023
Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2023
31-08-2023
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II - 2023
28-07-2023
Thong ke