CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592
Nội dung công bố thông tinNgày ban hànhTải về
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý IV/2022
30-01-2023
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2022
30-01-2023
Báo cáo tài chính riêng Quý IV/2022
30-01-2023
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý III/2022 so với cùng kỳ 2021
27-10-2022
Báo cáo tài chính riêng Quý III/2022
27-10-2022
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2022
27-10-2022
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2022
30-06-2022
Báo cáo tài chính riêng bán niên 2022
30-06-2022
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2022
30-06-2022
Báo cáo tài chính riêng Quý II/2022
30-06-2022
Thong ke