CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592
Nội dung công bố thông tinNgày ban hànhTải về
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý I/2023
26-04-2023
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2023
26-04-2023
Báo cáo tài chính riêng Quý I/2023
26-04-2023
Văn bản giải trình chênh lệch LNST năm 2022 và LNST cùng kỳ năm 2021
20-02-2023
Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 đã kiểm toán
20-02-2023
Báo cáo tài chính hợp nhất 2022 đã kiểm toán
20-02-2023
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý IV/2022
30-01-2023
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2022
30-01-2023
Báo cáo tài chính riêng Quý IV/2022
30-01-2023
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý III/2022 so với cùng kỳ 2021
27-10-2022
Thong ke