TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592


Báo cáo sở hữu/ kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn

Ngày đăng: 10/01/2010

BÁO CÁO SỞ HỮU/KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO)

2. Số chứng nhận đăng ký kinh doanh : 0103002731.

3. Điện thoại liên hệ: 04.7684506 Fax: 04.7684029

4. Mã chứng khoán giao dịch: S12

5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 484.800 cổ phần

6. Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch : 9,70 % vốn điệu lệ.

7. Số tài khoản giao dịch : 052C111888

8. Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Đức Dân

9. Số hộ chiếu : PT A1426339A cấp ngày 15/11/2004 tại Hà Nội.

10. Số chứng minh thư 111398374 cấp ngày 18/5/2004 tại Hà Tây

11. Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết: Uỷ viên HĐQT

12. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ:

13. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200.000 cổ phần

14. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: 200.000 cổ phiếu

15. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 284.800 cổ phần, chiếm 5,70 % vốn điệu lệ.

16. Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư vào các dự án của Công ty.

17. Thời gian hoành thành giao dịch: từ ngày 11/6/2009 đến 09/9/2009.

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 23
Tổng lượt truy cập 28,431
Thong ke