TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592


Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2009

Ngày đăng: 11/01/2010

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

Công ty CP ĐTPT Đô Thị & KCN Sông Đà

Số: 10/NQ-CT-ĐHĐCĐ

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2009

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘ ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v : Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2009)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ


Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/QH/11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Điều lệ Công ty Cổ phần ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2009.

Quyết nghị

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2009, bằng 38.576.850 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 97,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết với nội dung chính như sau:

1. Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm áp lực huy động vốn từ những nguồn khác, đa dạng hóa nguồn vốn và góp phần mang lại lợi nhuận cho Công ty, gia tăng giá trị và khối lượng cổ phiếu cho các Cổ đông.

2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công Nghiệp Sông Đà - Mó cổ phiếu SJS.

3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành thêm: 60.000.000 (sáu mươi triệu) cổ phiếu.

6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 600.000.000.000 (Sáu trăm tỷ) đồng.

7. Hình thức thông qua Đại hội đồng cổ đông Công ty: Xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

8. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền.

9. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho Cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

10. Tỷ lệ thực hiện quyền:

- Phát hành 40 triệu cổ phiếu (tương ứng 400 tỷ đồng mệnh giá) thưởng cho Cổ động hiện hữu của Công ty theo tỷ lệ 1:1 (nghĩa là Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì được thưởng 01 cổ phiếu phát hành thêm) từ nguồn lợi nhuận giữ lại chưa chia, Quỹ đầu tư và phát triển và nguồn thặng dư vốn.

- Chào bán 20 triệu cổ phiếu (tương ứng 200 tỷ đồng mệnh giá) cho Cổ đông hiện hữu của Công ty theo tỷ lệ 2:1 (nghĩa là Cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu thì được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm) với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

11. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Số tiền thu được từ đợt chào bán (dự kiến 200 tỷ đồng) được sử dụng để thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của dự án Khu chung cư cao cấp, dịch vụ hỗn hợp thuộc Khu đô thị Nam An Khánh.

12. Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: Cổ phiếu phát hành thêm và chào bán cho Cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu cũn dư do cổ đông hiện hữu không mua hết và phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định với các điều kiện không thuận lợi hơn các điều kiện phát hành cho Cổ đông hiện hữu.

13. Các hạn chế của đợt phát hành: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm và chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.

14. Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm và chào bán theo phương án đó nếu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sau khi kết thúc việc phát hành. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan.

15. Thời điểm phát hành, thời điểm đăng ký mua và nộp tiền: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền Hội đồng Quản trị Công ty quyết định.

16. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi khoản mục Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả đợt phát hành.

17. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các công việc khác đảm bảo đợt phát hành thành công.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Cổ đông Công ty, các Thành viên Hội đồng quản trị, các Thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc; Các đơn vị và các nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

TM. Đại hội đồng cổ đông

chủ tịch hđqt

( Đã ký)

Phan Ngọc Diệp

Ghi chú: Thông báo này thay thế cho trường hợp Cổ đông Công ty SUDICO không nhận được Biên bản kiểm phiếu về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2009 của Công ty.

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 2
Hôm nay 10
Tổng lượt truy cập 8,980
Thong ke